A+ R A-
 • อธิการบดี กล่าวตอนรับนักกีฬา

  อธิการบดี กล่าวตอนรับนักกีฬา

 • เยี่ยมชมนักดนตรี

  เยี่ยมชมนักดนตรี

 • ประชุม 12 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  ประชุม 12 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 • ภาพบรรยากาศพิธีเปิดช่วงขบวนพาเหรด

  ภาพบรรยากาศพิธีเปิดช่วงขบวนพาเหรด

 • สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามันปลาเกมส์

  สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามันปลาเกมส์

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ 
6 กันยายน 2537           เพื่อจัดตั้งสภาบันราชภัฏร้อยเอ็ด อธิการวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (ผศ.ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญจน์)
                                   แต่งตั้งกรรมการร่วมในการจัดหาที่ดินจัดตั้ง 

                                  สถาบันฯ ตามคำสั่ง(วิทยาลัยรครูบุรีรัมย์ ที่ 949/2537 ลงวันที่ 5 กันยายน 2537)
                                  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 

                                  (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1915/2537 ลงวันที่ 6 กันยายน 2537 ) 


21 มกราคม 2540         คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด (สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ)แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
                                  และกรรมการดำเนินงาน  
จัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่ม ตามคำสั่งสำนักงานจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มตามคำลั่ง
                                 สำนักงาน สภาสถาบันราชภัฏ 
ที่ 58/2540 ลงวันที่ 21 มกราคม 2540 

 

29 เมษายน 2540          คณะรัฐมนตรี (สมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี) ลงมติเห็นชอบ 
                                  โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มตามที่สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเสนอผ่าน 
                                  กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 5 แห่ง ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2542 

 

30 มีนาคม 2542           คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด (สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ) อุดมศึกษา 
                                  เขตการศึกษาของสถาบัน ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                  ตามคำสั่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ที่ 160/2542 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2542 

 

12 มิถุนายน 2544        คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน (ฯพณฯพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
                                  มีมติราชภัฏเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการ 

 

20 กรกฏาคม 2544      สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ตรวจเป็นพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 118
                                 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2544


29 เมษายน 2545         โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ คำรงตำแหน่ง อธิการ บดีสถาบันราชภักร้อยเอ็ด 

23 กันยายน 2545        คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาประจำสถาบัน
                                  ราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ดำรงดำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 

21 พฤศจิกายน 2545   โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ปรีดี เกษมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำ สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

 
14 มิถุนายน 2547        โปรดเกล้าฯ ตราพระราชัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
                                  ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547

 
12 กรฏาคม 2547        วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สนับสนุนโดย

ROI-ET1    FBT1  SHINGHA1  MTI1  OBT-ROI-ET1
Lactasoy1 M-SPORT1 Marathon1