A+ R A-
 • อธิการบดี กล่าวตอนรับนักกีฬา

  อธิการบดี กล่าวตอนรับนักกีฬา

 • เยี่ยมชมนักดนตรี

  เยี่ยมชมนักดนตรี

 • ประชุม 12 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  ประชุม 12 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 • ภาพบรรยากาศพิธีเปิดช่วงขบวนพาเหรด

  ภาพบรรยากาศพิธีเปิดช่วงขบวนพาเหรด

 • สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามันปลาเกมส์

  สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามันปลาเกมส์

แฮนด์บอล

แฮนบอลสรุปผลกาแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล


คู่ที่

ว/ด/ป

เวลา

คู่แข่งขัน

รอบ

สาย

ประเภท

ผลการแข่งขัน

๐๙

ธ.ค.

๕๕

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

มรภ.อุบลราชธานี - มรภ.เลย

แรก

A

หญิง

16:13

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

มรภ.ศรีสะเกษ - มรภ.นครราชสีมา

 

B

หญิง

16:13 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.

มรภ.ศรีสะเกษ - มรภ.เลย

 

B

ชาย

 9:8

๑๐

ธ.ค.

๕๕

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

มรภ.ศรีสะเกษ - มรภ.อุดรธานี

แรก

B

หญิง

 20:10

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

มรภ.สุรินทร์ - มรภ.มหาสารคาม

 

A

หญิง

11:12 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

มรภ.สุรินทร์ - มรภ.บุรีรัมย์

 

A

ชาย

17:18 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

มรภ.อุดรธานี - มรภ.อุบลราชธานี

 

A

ชาย

12:19 

๑๐

๑๑

ธ.ค.

๕๕

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

มรภ.อุบลราชธานี - มรภ.มหาสารคาม

แรก

A

หญิง

 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

มรภ.สุรินทร์ - มรภ.อุบลราชธานี

 

A

ชาย

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

มรภ.เลย - มรภ.นครราชสีมา

 

B

ชาย

 

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๒

ธ.ค.

๕๕

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

มรภ.อุดรธานี - มรภ.นครราชสีมา

แรก

B

หญิง

 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

มรภ.เลย - มรภ.สุรินทร์

 

A

หญิง

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

มรภ.บุรีรัมย์ - มรภ.อุดรธานี

 

A

ชาย

 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

มรภ.ศรีสะเกษ - มรภ.นครราชสีมา

 

B

ชาย

 

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๓

ธ.ค.

๕๕

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

มรภ.สุรินทร์ - มรภ.อุบลราชธานี

แรก

A

หญิง

 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

มรภ.มหาสารคาม - มรภ.เลย

 

A

หญิง

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

มรภ.อุดรธานี - มรภ.สุรินทร์

 

A

ชาย

 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

มรภ.บุรีรัมย์ - มรภ.อุบลราชธานี

 

A

ชาย

 

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๑๔

ธ.ค.

๕๕

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

ที่  สาย A – ที่  สาย B

รอง

 

หญิง

 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ที่  สาย B – ที่  สาย A

ชนะ

 

หญิง

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

ที่  สาย A – ที่  สาย B

เลิศ

 

ชาย

 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ที่  สาย B – ที่  สาย A

 

 

ชาย

 

๒๓

๒๔

๑๕

ธ.ค.

๕๕

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ทีมชนะคู่ที่ ๑๙ – ทีมชนะคู่ที่ ๒๑

ชิง

 

หญิง

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

ทีมชนะคู่ที่ ๒๐ – ทีมชนะคู่ที่ ๒๒

 

ชนะ

เลิศ

 

ชาย

 

 

 

 

สนับสนุนโดย

ROI-ET1    FBT1  SHINGHA1  MTI1  OBT-ROI-ET1
Lactasoy1 M-SPORT1 Marathon1